คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกสาธารณะ มีธรรมาภิบาล มีความเป็นผู้นำ”

จุดเด่นสาขาวิชา

“หางานง่ายเพราะทุกหน่วยงานต้องการคนที่มีความรู้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน”

โครงสร้างรายวิชา

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
(Internet-Based Distance Education)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ไทย)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ(ไทย)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)
B.P.A. (Public Administration)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ แสงเงิน

ประธานหลักสูตร

  • นายอัครกฤษ นุ่นจันทร์
  • นายภูมิมินทร์ นามวงค์
  • ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิตร
  • นายฤทธิ์ศักดิ์ ทรัพย์รวงทอง

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชา
หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
12
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
2.1) กลุ่มวิชาแกนรัฐศาสตร์
48
2.2) กลุ่มวิชาเลือก
45
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวม
129

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ข้าราชการการเมือง หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
  • ข้าราชการทหาร/ตำรวจ
  • ข้าราชการพลเรือน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานของรัฐ/หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
  • พนักงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
  • ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 150,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 103,000 บาท ตลอดหลักสูตร  

Scroll to Top