คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“เรียนรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำ สร้างสังคมสันติสุข”

จุดเด่นสาขาวิชา

“กฎหมายอิสลามบูรณาการสู่สังคมพหุวัฒนธรรม ร่วมกันสร้างสันติสุข”

โครงสร้างรายวิชา

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Political Science Program in Islamic Law
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ไทย)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม)
ชื่อย่อ(ไทย)
ร.บ. (กฎหมายอิสลาม)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
Bachelor of Political Science (Islamic Law)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)
B.Pol.Sc. (Islamic Law)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.มะกือตา หะยีแวสอเหาะ

ประธานหลักสูตร

 • ดร.อามาน เจ๊ะหะมะ
 • อาจารย์ซูลกิฟลี สะอิ
 • อาจารย์มูฮำหมัดเฟาซัน ดอแฮ
 • อาจารย์ซอมะ มีสา

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชา
หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
ส่วนที่ 1 บังคับเรียนไม่มีหน่วยกิต
TM 100 เทคนิคปรมัตถ์สมาธิสู่คุณธรรม
ไม่นับหน่วยกิต
ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
6
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
12
1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
2.1) วิชาปรับพื้นฐาน (บังคับเรียน)
 ไม่นับหน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาแกนรัฐศาสตร์
33
2.3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
45
2.4) กลุ่มวิชาเอกเลือก (วิชาการ)
15
2.5) กลุ่มวิชาเอกเลือก (วิชาการ และประสบการณ์ภาคสนาม)
15
2.5.1)กลุ่มวิชาเอกเลือก
6
2.5.2) ประสบการณ์ภาคสนาม
6
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
6
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวม
129

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ดะโต๊ะยุติธรรม ครู ผู้สอนด้านกฎหมายอิสลามและอิสลามศึกษา
 • วิทยากรด้านกฎหมายอิสลามและอิสลามศึกษา
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสลาม
 • ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาหรับ และโลกมุสลิม
 • พนักงานในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ธนาคารอิสลามและองค์กรมุสลิมต่าง ๆ
 • อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
 • นักวิชาการด้านกฎหมายอิสลาม

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 162,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 83,000 บาท ตลอดหลักสูตร

Scroll to Top