คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกสาธารณะ มีธรรมาภิบาล มีความเป็นผู้นำ”

จุดเด่นสาขาวิชา

“หางานง่ายเพราะทุกหน่วยงานต้องการคนที่มีความรู้ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน”

โครงสร้างรายวิชา

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ไทย)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ(ไทย)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)
B.P.A. (Public Administration)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.กฤศน์วัต สมหวัง

ประธานหลักสูตร

  • ดร.จุฑาทิพย์  สุจริตกุล
  • ดร.หทัยกาญจน์ ทวีทอง
  • เรือโทหญิงกมลธิดา  ทังสุบุตร
  • นางสาวศุภภัทรวริศรา เกตุสุนทร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง(2565) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชา
หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
12
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
2.1) กลุ่มวิชาแกนรัฐศาสตร์
48
2.2) กลุ่มวิชาเลือก
45
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวม
129

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ข้าราชการการเมือง หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
  • ข้าราชการทหาร/ตำรวจ
  • ข้าราชการพลเรือน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานของรัฐ/หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
  • พนักงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
  • ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 162,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 83,000 บาท ตลอดหลักสูตร  

Scroll to Top