คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางรัฐศาสตร์ จิตสำนึกสาธารณะ ธรรมาภิบาล มีความเป็นผู้นำและมีคุณธรรมจริยธรรม”

จุดเด่นสาขาวิชา

“หางานง่ายเพราะนักปกครองมีความสำคัญต่อทุกหน่วยงานและองค์กร”

โครงสร้างรายวิชา

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Political Science Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ไทย)
รัฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ(ไทย)
ร.บ.
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
Bachelor of Political Science
ชื่อย่อ(อังกฤษ)
B.Pol.Sc.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์กฤตภัทร บุญญรัตน์

ประธานหลักสูตร

 • อาจารย์ ดร.ณฐมน หมวกฉิม
 • ผศ. ดวงรัตน์ ธรรมสโรช
 • อาจารย์จิรเดช ทังสุบุตร
 • ผศ.กุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง(2566) หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชา
หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
25
ส่วนที่ 1 บังคับเรียน
TM 100 เทคนิคปรมัตถ์สมาธิสู่คุณธรรม
1
ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
6
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ
90
2.1) กลุ่มวิชาแกนรัฐศาสตร์
39
2.2) กลุ่มวิชาเลือก
51
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวม
121

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง ๆ เช่น

   • ปลัดอำเภอ / ปลัดสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • ข้าราชการทหาร
   • ข้าราชการตำรวจ
   • ข้าราชการรัฐสภา
   • เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
   • เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
   • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
   • พนักงานเลือกตั้ง

2. หน่วยงานเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

   • นักวิเคราะห์โครงการ
   • นักบริหารองค์การ
   • นักข่าวสายการเมือง

3. อื่นๆ

   • นักการเมืองระดับท้องถิ่น และ ระดับชาติ

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

 • PLO1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิดสำคัญของรัฐศาสตร์ และปรากฎการณ์ทางการเมืองการปกครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมโลก
 • PLO2  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ของตนเองและจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม
 • PLO3  ผู้เรียนสามารถสื่อสารทางการเมืองและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์โดยเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน
 • PLO4 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 162,000 บาท ตลอดหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา / หรือเทียบเท่า ค่าใช้จ่าย 83,000 บาท ตลอดหลักสูตร  

Scroll to Top