คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล

คณบดีคณะรัฐศาสต์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.กฤศน์วัต สมหวัง

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.หทัยกาญจน์ ทวีทอง

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิต

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ศุภภัทรวริศรา เกตุสุนทร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ แสงเงิน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

อาจารย์ภูมิมินทร์ นามวงค์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

อาจารย์ ฤทธิ์ศักดิ์ ทรัพย์รวงทอง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

อาจารย์ อัครกฤษ นุ่นจันทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

เรือโทหญิง กมลธิดา ทังสุบุตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

อาจารย์กฤตภัทร บุญญรัตน์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผศ.ดวงรัตน์ ธรรมสโรช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ จิรเดช ทังสุบุตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ ดร.ณฐมน หมวกฉิม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ ดร.ศิริสุดา แสงทอง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผศ.กุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม

ดร.มะกือตา หะยีแวสอเหาะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม

ดร.อามาน เจ๊ะหะมะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม

นายซูลกิฟลี สะอิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม

นายมูฮำหมัดเฟาซัน ดอแฮ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม

นายซอมะ มีสา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.จักรพงษ์ เปี่ยมเมตตา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนวงศ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.ไชยอนันต์ ตรีไพบูลย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Scroll to Top