คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

สถาบันรัชต์ภาคย์ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ในการเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

การจัดการเรียนการสอน

ต้อนรับคณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการตรวจเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม

สถาบันรัชต์ภาคย์ยินดีต้อนรับคณะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการตรวจเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต สถาบันรัชต์ภาคย์

Scroll to Top