คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ชุมชนพลับพลา

โครงการบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ณ ชุมชนพลับพลา  วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2562

บริการวิชาการ

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 459 บ้านไร่ยั่งยืน (โครงการต่อเนื่อง)

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 459 บ้านไร่ยั่งยืน
(โครงการต่อเนื่อง)
ปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2563 – 17 กันยายน 2563

บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการการเรียนรู้วิถีพอเพียง

โครงการบริการวิชาการการเรียนรู้วิถีพอเพียง
ณ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีการศึกษา 2562 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2562

Scroll to Top